Seminář v Olomouci

16. listopadu 2019 od 10. hodin

Datum konání

sobota 16. listopadu 2019, začátek v 10:00 h.

Místo konání

učebna 2001 (2. patro, Aula), budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, Olomouc

Program

09:30 - 09:45 Registrace na místě, přijďte včas!

10:00 - 10:15 Uvítání, organizační informace

10:15 - 11:15 Dr. Rowena Jenkins (Velká Británie): Využití medu v léčbě chronických zánětů 

11:15 - 12:15 Prof. Stephen Martin (Velká Británie): Porozumění evoluce přirozené varroatolerance včelstev v různých podmínkách

12:15 - 13:00 Oběd, drobné občertvení bude zajitěno (bageta, káva, čaj, ovoce)

13:00 - 14:15 Studentská sekce: Studenti představí výsledky svých prací zaměřených na včelařský výzkum. 

  • Mgr. Martina Janků (UPOL): Měření oxidačního stresu u včel - od výzkumu k praxi
  • Mgr. Silvie Dostálková (UPOL): Jak se liší imunitní reakce zimní a letní generace včel
  • Mgr. Jana Biová (UPOL): Tukové těleso včely medonosné
  • Ing. Aneta Bokšová (ČZU): Repelence a atraktivita insekticidů a fungicid
  • Bc. Jakub Kaplan (UPOL): Moderní pojetí vizualizace výsledků

14:15 - 14:45 Doc. Marek Petřivalský (UPOL): Vakcinace včel: kritické hodnocení aktuálního výzkumu a vývoje

14:45 - 15:15 Krátká přestávka

15:15 - 16:15 Dr. Jiří Danihlík, Dr. Jan Brus (UPOL): Aktuální výsledky monitoringu: zaměřeno na virózy včel

16:15 - 16:45 Doc. Jan Kazda (ČZU): Faktory ovlivňující návštěvnost opylovačů v porostech řepky a slunečnice

16:45 - 17:15 Doc. Jan Bartoška (ČZU): Projekt portálu Včelstva Online

Program připravujeme a aktualizujeme

17:30 Ukončení akce

Zahraniční hosté budou přednášet anglicky, avšak jejich projev bude během přednášek překládán do češtiny Karolínou Filákovou.

Účastnický poplatek bude vybírán na místě:

· poplatek je dobrovolný, doporučená částka je 400 Kč

Vybrané vstupné bude použito na úhradu nákladů spojených s projektem - provoz webových stránek www.coloss.cz, občerstvení na tento seminář, cestovné hlavního řešitele na pracovní setkání koordinátorů mezinárodní studie a další aktivity spojené s realizací monitoringu v ČR.

Přihlášení

Přihlašování bylo ukončeno, kapacita je naplněna.


Abstrakty přednášek zahraničních hostů

Dr. Rowena Jenkins: Využití medu v léčbě chronických zánětů

Ve svém výzkumu přírodních látek se zaměřuje především na manukový med, který zabraňuje množení bakterií. Manukový med efektivně inhibuje Gram-pozitivní i Gram-negativní bakterie, které způsobují chronické kožní i respirační záněty. Použití medu testuje v klinické praxi ve Velké Británii. Ve své přednášce představí, jak manukový med působí proti bateriím. Seznámí nás s využitím medu pro zlepšení funkce antibiotik v léčbě bakteriálních zánětů. Ukáže budoucí možné směry využití medu v přírodní terapii. Přednáška bude přínosná pro všechny, kdo se zajímají o apiterapii podloženou vědeckými výsledky.


Prof. Stephen Martin: Porozumění evoluce přirozené varroatolerance včelstev v různých podmínkách

Od té doby, co se roztoč Varroa dostal z Asie do ostatního světa, uhynulo v důsledku varroózy mnoho miliónů včelstev. Již několik dekád se včelaři snaží varroózu léčit různými léčivy či invazními metodami, např. odstraněním plodu nebo trubčiny. Včely v Africe a Americe si vyvinuly mechanismy, díky kterým přežívají bez léčení, ačkoliv jsou kleštíkem napadeny. Příčina se připisuje pomalejšímu množení v těchto včelstvech, ovšem o tom, co to způsobuje, se dodnes vedou debaty. Varroatolerantní populace včel byly nalezeny také v Evropě. Prof. Martin bude v přednášce diskutovat různé mechanismy varroatolerance a také jak si populace včel v Brazílii, Americe i Evropě pravděpodobně vyvinuly podobné cesty, jak bojovat s kleštíkem včelím.

Studentská sekce

V této části programu vystoupí studenti, kteří se na PřF UP v Olomouci věnují výzkumu zdraví, imunity i ztrát včelstev. Názvy a obsah konkrétních přednášek brzy zveřejníme.

Mgr. Silvie Dostálková

Jak působí patogeny na včelí imunitu? Přednáška shrnuje nejnovější poznatky o tom, co se děje ve včelím organismu při působení patogenů, ale také to, jak se liší imunitní odpověď krátkověkých a dlouhověkých včel. Nastíní také možnosti, jak i samotní včelaři mohou pozitivně i negativně ovlivňovat imunitu včel

Mgr. Martina Janků

Dnešní fenomén stresu se dotýká i včel. Problematika oxidačního stresu byla uvedena na loňském olomouckém semináři. Jak se s ním ale včely mohou vypořádat? Jakých laboratorních parametrů bychom mohli potenciálně využít pro zhodnocení celkového stavu vitality včelstev? A jak do obranných imunitních odpovědí včely medonosné zasahuje oxid dusnatý? Odpovědi na tyto otázky se Vám budeme snažit přiblížit v přednášce přinášející nový pohled na komplexní systém včelí imunity.

Mgr. Jana Biová

Tukové těleso je důležitým orgánem včely medonosné. Má nezanedbatelnou úlohu v metabolismu sacharidů a tuků, podílí se na imunitní odpovědi, hraje roli v regulaci hormonů i detoxikaci organismu. I přes všechny tyto informace si však tukové těleso včely medonosné zachovává řadu tajemství. A právě proto, je pochopení významu a funkce tukového tělesa v životě včely medonosné jedním z výzkumných témat, kterými se zabýváme. Pojďte s námi poznávat tento fascinující včelí orgán.

Ing. Aneta Bokšová

Metodou přímého lákání byla stanovena míra repelence nejčastěji používaných insekticidů a fungicidů v řepce a slunečnici. Repelence byla stanovena i u čistých účinných látek a u směsí pesticidů.

Bc. Jakub Kaplan

Prezentace se snaží nabídnout jedno z možných řešení zpracovávání dat z dotazníkového šetření asociace COLOSS. Přidáním prostorové složky, lze zjistit souvislosti, které v běžné formě mohou zaniknout nebo nejsou na první pohled zřejmé. Vizualizace výsledků pomocí moderní webové prezentace, která je vytvořena na konceptu storytellingu, by mohla zpracovaná data z dotazníků předat nejen akademické obci, ale především včelařům a široké veřejnosti v jiné, atraktivnější a lépe interpretující formě.


Přednášky Jiřího Danihlíka a Jana Bruse

V těchto přednáškách se zaměříme na získané výsledky z projektu monitoringu, podíváme se na nově sledované faktory i vytvořené mapy. Zde se opět budeme snažit konceptu Citizen Science, tedy občanské vědy, takže budete mít možnost výsledky komentovat a pomoci nám je lépe interpretovat.

Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

V roce 2018 zpráva výzkumného týmu na univerzitě v Helsinkách o připravované vakcíně pro prevenci mikrobiálních infekcí včel vzbudila velkou pozornost odborníků, včelařské veřejnosti i světových médií. V příspěvku budou shrnuta teoretická východiska a praktické aspekty různých přístupů pro aktivaci imunitního systému hmyzu. Na základě aktuálně dostupných informací z vědeckých publikací a příslušných patentových dokumentů budou komentována očekávání spojená s vyvíjenou vakcínou PrimeBEE a její předpokládanou aplikací proti moru včelího plodu.


Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

Na základě víceletých pokusů byl objasněn vliv moderních odrůd a aplikace pesticidů v subletálních dávkách na návštěvnost opylovačů v porostech olejnin. Byl rovněž stanoven obsah reziduí pesticidů v pylu a medu.

Doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.

Projekt portálu Včelstva Online na adrese https://www.vcelstva.czu.cz/ vznikl v roce 2017 jako dobrovolnický projekt České zemědělské univerzity v Praze a mediálních partnerů T-Mobile Czech Republic a.s. a IBM Česká Republika s.r.o. Cílem projektu je správa a rozvoj webového portálu pro individuální evidenci včel a postřiků pro hobby včelaře, a to zdarma, v duchu "citizen science". Nedílnou součástí aktivit projektu a portálu je také vlastní výzkumná činnost nebo spoluúčast na výzkumných projektech.


Profily přednášejících

Dr. Rowena Jenkins

Dr. Rowena Jenkins vyučuje mikrobiologii na Swansea University Medical School ve Velké Británii. Ve svém výzkumu se zaměřuje na hledání nových látek s antimikrobiálními vlastnostmi vůči chronickým bakteriálním infekcím, jako jsou například diabetické vředy nebo cystická fibróza plic. Její snahou je objasnit buněčnou morfologii, fyziologii, tvorbu biofilmu, virulenci i genetické a proteomické profilování patogenních organismů. Publikovala přes 17 vědeckých článků, jednu knihu, je hlavní editorkou vědeckého časopisu Microbiology Today, je řešitelkou významných grantů zaměřených na výzkum přírodních antibiotických látek. Odkaz na její osobní profil v angličtině je zde.


Prof. Stephen Martin

Prof. Stephen Martin studuje sociální hmyz po většinu své profesní kariéry. Mezi jeho hlavní výzkumná témata patří: ekologie sršňů, škůdci a patogeny včely medonosné, chemická ekologie mravenců. Ve včelařském výzkumu se prof. Stephen Martin proslavil výzkumem roztoče kleštíka včelího (Varroa destructor) a viru deformovaných křídel, který je s tímto roztočem úzce spjat. Jeho tým si klade za cíl objasnit, proč některá včelstva jsou přirozeně k roztočům tolerantní a díky tomu pomoci včelařům vyřešit problémy spjaté s varroózou. Jeho osobní profil na webu mateřské univerzity si můžete v angličtině přečíst zde.

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

biochemik, včelař, působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zabývá imunitou včel. Je hlavním koordinátorem monitoringu ztrát včelstev v ČR, spolupracuje s asociací COLOSS.RNDr. Jan Brus, Ph.D.

pracuje na Katedře geoinformatiky PřF UP v Olomouci, zabývá se kvalitou prostorových dat a vizualizací nejistot. Od roku 2016 spolupracuje na vyhodnocování dat získaných z monitoringu.


Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

pracuje na Katedře biochemie PřF UP v Olomouci. Zabývá se výzkumem oxidačního stresu a oxidem dusnatým jakožto signální molekulou v rostlinách a v posledních letech se zaměřuje i na výzkum imunity a fyziologie včel.


Doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.

působí na Katedře systémového inženýrství PEF ČZU v Praze jako přednášející v oblasti projektového řízení a rozhodovacích modelů v managementu, aktivně se věnuje dobrovolnickým projektům a projektům v oblasti "citizen science". Po absolvování studia informatiky se jako programátor a jako odborný asistent zapojuje do řady výzkumných a rozvojových projektů, v letech 2015 až 2017 je viceprezidentem České komory PMI z.s. (profesní sdružení projektových manažerů v ČR), podílí se na projektech TA ČR (např. nefinanční CSR reporting firem), od roku 2015 se aktivně zapojuje do problematiky jarní senoseče (projekt Senoseč Online). Pomáhá při vzniku projektu portálu Ptáci Online.


Doc. Ing. Jan Kazda, Ph.D.

se od roku 1990 jsem postupně specializoval na problematiku škodlivých organismů na ozimé řepce, slunečnici a máku ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Studoval především problematiku bionomie škůdců a ochrany proti nim, protože hospodářsky významné škody způsobené živočišnými škůdci v této plodině významně stoupaly.

Od roku 2012 se zabývá se svým týmem problematikou opylovačů v porostech olejnin ve spolupráci s SPZO Praha, VÚRV Ruzyně a Výzkumným ústavem včelařským v Dole. Zaměřuje se především na studium faktorů ovlivňujících výskyt opylovačů (včel, čmeláků a samotářských včel) v porostech olejnin. Výzkum se soustřeďuje především na omezení negativních dopadů současné technologie pěstování olejnin na opylovače a snaží se o ekologicky příznivější ochranu v rámci metod integrované ochrany rostlin.


Mgr. Silvie Dostálková

Absolvovala v roce 2016 magisterské studium biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde úspěšně obhájila diplomovou práci na téma "Úloha antimikrobiálních peptidů v imunitní obraně včel při infekcích bakteriálními patogeny". V témže roce zahájila doktorské studium na Katedře biochemie PřF UP, kde se zabývá studiem imunitního systému včel (včely medonosné) a bakteriálními patogeny včel. Od roku 2016 je členkou asociace COLOSS a od ledna 2017 je přednášejícím odborníkem v oboru včelařství, kdy včelařům prezentuje nejnovější vědecké poznatky o zdraví a imunitě včel.


Mgr. Martina Janků

Absolvovala v roce 2016 magisterské studium biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde úspěšně obhájila diplomovou práci na téma "Úloha histondeacetylas v odpovědích rostlin na mikrobiální elicitory". Následně nastoupila na PhD studium oboru biochemie na PřF UP v Olomouci. Věnuje se studiu reaktivních forem kyslíku a dusíku u rostlin i včel.


Mgr. Jana Biová

Absolvovala v roce 2018 magisterské studium biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde úspěšně obhájila diplomovou práci na téma "Biologické vlastnosti původců nákaz včel a jejich využití v mikrobiologické diagnostice". V témže roce zahájila doktorské studium na Katedře biochemie PřF UP. Ve své práci se zabývá odpověďmi obranných složek včelí imunity na napadení patogeny a stresem.


Ing. Aneta Bokšová

vystudovala bakalářské studium studiu na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů v oboru Pěstování rostlin. Na této fakultě dokončila magisterský stupeň vzdělání v oboru Rostlinolékařství. Od října 2019 bude studentkou doktorského studia na katedře ochrany rostlin. Bude se zabývat tématem Vliv metod integrované ochrany rostlin na opylovače v zemědělské krajině.


Bc. Jakub Kaplan


V roce 2019 absolvoval bakalářské studium oboru Geoinformatika a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své bakalářské práci se zabýval geoinformatickému zpracování dat ze studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev projektu COLOSS. Výsledky z dotazníkového šetření byly zpracovány do tzv. story tellingu. Bakalářská práce je vedena RNDr. Janem Brusem, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. Jiřím Danihlíkem, Ph.D.


Jak se dostat na místo konání a kde zaparkovat?

Vlakem či autobusem na hlavní nádraží a pak tramvají na zastávku Envelopa, případně autobusem č. 13 na zastávku Envelopa nebo 17. listopadu.

Pokud pojedete autem, zaparkujte na ulici 17. listopadu a pak pokračujte k velké prosklené budově PřF UP. S parkovacími místy by neměl být o víkendu problém.

Přijeďte s i s rodinou!

Pevnost poznání se nachází nedaleko PřF a je vzdělávacím centrem pro veřejnost. Nachází se tam expozice, kde si přijdou na své rodiče, děti i prarodiče. Více informací na stránkách zařízení.

Turistické informace o Olomouci a jeho okolí jsou zde.

Ubytování

Ubytování pro vzdálenější účastníky nezajišťujeme. Pokud si chcete zajistit ubytování, zkuste využít ubytovacích kapacit UP, vysokoškolské koleje se nacházejí nedaleko PřF, více zde: https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/


Olomoucký seminář COLOSS již druhým rokem podpořilo Britské velvyslanectví v Praze, právě jeho podpora nám umožnila pozvat špičkové odborníky z Velké Británie.