Ke stažení

volně ke stažení

Analýza kvality dat
studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev

Bakalářská práce Magdaleny Kuchejdové

Cílem bakalářské práce je provést analýzy dat získaných z dotazníkového šetření studie Monitoringu úspěšnosti včelstev s ohledem na kvalitu získaných dat a výsledků. Studentka se v práci zaměří na problematiku různých komponent kvality dat především však na homogenitu a počet získaných odpovědí během různých ročníků studie. Praktická část bude zaměřena na časoprostorové analýzy s využitím vizualizačních nástrojů pro zobrazování kvality dat. Výstupem práce budou výstupy analýz, jednotlivá srovnání, mapové výstupy a postup jak s rozdílnou kvalitou dat pracovat. Celou práci, tj. text včetně všech příloh, posteru, výstupů, zdrojových i vytvořených dat, map, programových kódů a databází, student odevzdá v digitální podobě na paměťovém nosiči připevněném k deskám práce s popisem (jméno, název práce, Katedra geoinformatiky UP, rok). Text práce s přílohami odevzdá ve dvou svázaných výtiscích na sekretariát katedry ve stanoveném termínu. O práci student vytvoří webovou stránku v souladu s pravidly dostupnými na stránkách katedry. Práce bude zpracována podle obecných zásad (Voženílek, 2002) a závazné šablony pro kvalifikační práce na KGI. Povinnou přílohou práce je poster formátu A2.

GEOINFORMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT ZE STUDIE MONITORINGU ÚSPĚŠNOSTI ZIMOVÁNÍ VČELSTEV

Bakalářská práce Jakuba Kaplana

Bakalářská práce se zaměřuje na geoinformatické zpracování dat ze studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v České republice a ve vybraných evropských státech. Teoretická část je věnována vizuálním možnostem zpracování dat z dotazníkového šetření. Práce je doplněna rešerší vhodných datových sad umožňující prostorové analýzy v možné kombinace s daty z dotazníkového šetření.
Praktická část obsahuje seznámení a důkladné studium dotazníkového šetření monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v rámci projektu COLOSS. Výběr a úprava konkrétních otázek pro další zpracování je řešena pomocí softwaru MS Excel. Pro zpracování dat ve formě grafů, tabulek a mapových výstupů je použit software ArcGIS Desktop a internetové řešení CARTO. Shlukové analýzy byly provedeny metodami Getis Ord Gi* a LISA. Všechny výstupy jsou umístěny do vytvořené webové prezentace založené na konceptu storytellingu.
Výsledkem práce je celý proces od zpracování dat z dotazníkového šetření přes tvorbu mapových výstupů až po jejich vložení do webové prezentace. Vedlejším výsledkem je propagace myšlenek asociace COLOSS a podpoření dalších možných respondentů z řad včelařů o vyplnění dotazníku, pomáhající v konečné fázi i jim samotným.

Analýza pevných stanovišť včelstev v ČR

Diplomová práce Lucie Králové

Diplomová práce se zabývá zpracováním a analyzováním dat z monitorování zimování včelstev v České republice. Práce s reálnými daty je doplněna o teoretické simulování vývoje vybraného včelstva na konkrétním území a sledování změn ve vývoji při použití dostupných faktorů.
Práce byla zpracována pomocí software ArcGIS Desktop, a to konkrétně k účelům nahrání dat z dotazníkového šetření COLOSS v České republice a z dat poskytnutých Ministerstvem zemědělství ČR, dále k vytvoření mapových výstupů z těchto dat a k prostorovým analýzám nad těmito daty, zároveň s využitím dalších dostupných vrstev pro doplnění analyzování jako je databáze krajinného pokryvu Corine Land Cover, lesní vegetační stupně a WorldClim. Příprava dat z dotazníků pro import do software ArcGIS Desktop probíhala pomocí software MS Excel z kancelářského balíku Microsoft Office. Simulační modelování vývoje včelstev probíhalo pomocí dostupných modelů BEEHAVE a BEESCOUT v software NetLogo.
Výsledkem práce je podrobný rozbor poskytnutých dat o monitorování včelstev, doplněný mapovými výstupy a rozšiřujícími prostorovými analýzami. Zkoumání vývoje včelstev završuje podrobně zdokumentované simulační modelování vývoje a chování konkrétního včelstva.


Ztráty včelstev v ČR v zimě 2018/19

Dne 20. května 2019 jsme ukončili sběr dat pro letošní ročník, kterého se zúčastnilo 1210 respondentů z celého našeho státu. Ztráty za celou Českou republiku činily 12,7 %.


Odborný článek porovnávající české a rakouské včelařství

ztráty včelstev, systém léčení varroózy i vývoj počtu včelstev a včelařů v obou zemích... Na překladu pracujeme.


Jak ovlivňuje pyl tvorbu antimikrobiální peptidů?

Odborný článek, který také vznikl díky mezinárodní spolupráci si můžete stáhnout a přečíst v originále. Překlad bude brzy k dispozici.


Moderní včelař 6/2017: Pohled dánského včelaře

Rozhovor s dánským kolegou, který koordinuje sběr pro asociaci COLOSS v Dánsku poskytujeme níže ke stažění.


Přednáška ze semináře nákazových referentů OO ČSV

Nasavrky 14. března 2018

Přednáška přináší výběr poznatků z prvních 4 let monitoringu


Výsledky projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2017/18.

Zúčastnilo se 1 181 včelařů z celé ČR (tj. přibližně 2 % registrovaných včelařů v ČR), ztráty činily 13 % včelstev.


Mezinárodní srovnání ztrát včelstev po zimě 2016/17

včetně dat z ČR a okolních států


COLOSS: Výsledky na mapách aneb využití geoinformatiky pro analýzu získaných dat.


Mezinárodní srovnání ztrát včelstev po zimě 2015/16

včetně dat z ČR a okolních států


COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2016/17

Zúčastnilo se 1 191 respondentů z celé České republiky. Získali jsme informace o bezmála 25 tisících včelstvech zazimovaných v podletí 2016. Dle údajů získaných od respondentů studie přišla Česká republika za zimu 2016/17 o 15 % včelstev


COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2015/16

Zúčastnilo se 968 včelařů ze všech krajů ČR, ve studii je zahrnuto 17 tisíc včelstev. Dle respondentů studie uhynulo za zimu 2015/16 uhynulo 6,4 % včelstev.


COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2014/15

Zúčastnilo se 973 včelařů ze všech krajů ČR. Dle respondentů studie uhynulo za zimu 2014/15 uhynulo 19,4 % včelstev.


COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2013/14

Pilotního ročníku se zúčastnilo 556 včelařů, jejichž ztráty včelstev v zimě 2013/14 činily 6,6 %.