Mezinárodní konference

Co jsme prezentovali na mezinárodních setkáních

Konference EURBEE a COLOSS v Rumunsku

Cluj 2016

Losses of honey bee colonies in Austria and the Czech Republic during the 2015/16 winter

Úhyny včelstev v Rakousku a České republice v zimě 2015/16

Robert Brodschneider, Radek Kobza, Silvie Dostálková, Karl Crailsheim, Jiří Danihlík

Zimní úhyny včelstev jsou v Rakousku monitorovány již od sezóny v letech 2007/2008. V České republice běží monitoring zimních ztrát včelstev teprve třetím rokem. V obou zemích jsou data sbírána pomocí online dotazníků, emailu a ve včelařských časopisech. Tištěné dotazníky jsou také distribuovány na včelařských přednáškách a setkáních. V obou zemích informace získané z dotazníků pokrývají kolem 3 % z celkového počtu včelstev. V České republice i v Rakousku byly v sezóně 2015/16 zimní ztráty výrazně nižší v porovnání s rokem 2014/15. U 23418 zimujících včelstev patřících 1289 včelařům byly ztráty na podzim roku 2015 v Rakousku 8,1 % (95% konfidenční interval: 7,4-8,8) v České republice u 968 včelařských provozů s 17350 zimujícími včelstvy 6,4 % (95% CI: 5,8-7,1). V obou zemích přispěly k úhynům také problémy s matkami, které představovaly 3,6 % z celkových ztrát v Rakousku a 2,2 % na území České republiky. Rozdíly v úhynech včel byly také pozorovány v jednotlivých krajích s rozsahem 5,1 - 11,5 % v Rakousku a 3,5 - 9 % v České republice. Po zimě s velkými úhyny včelstev zaznamenaly obě země následující sezónu (2015/16) velmi nízké zimní ztráty. V rámci tohoto plakátu je diskutován vliv několika rizikových faktorů, které mohou být snadno zpozorovány včelařem, na mortalitu včelstev.


In Austria we have established the monitoring of honey bee colony losses during winter since 2007/2008. In the Czech Republic, winter losses of honey bee colonies were investigated for the third time this year. In both countries, data are collected online, per mail and the surveys are advertised in a beekeeping journal and at several beekeeper meetings. Both surveys resulted in a response of more than 3% of the estimated number of national honey bee colonies. In both countries, winter loss rate was much lower compared to 2014/15. Colony loss rate of 1289 beekeepers wintering 23418 honey bee colonies in fall 2015 in Austria was 8.1% (95% confidence interval: 7.4-8.8). In the Czech Republic, it was 6.4% (95% CI: 5.8-7.1) based on 968 beekeeping operations wintering 17350 colonies. In both countries, queen problems were included in mortality figures and contributed 3.6 and 2.2 percentage points to losses in Austria and Czech Republic, respectively. We found differences in colony loss rates between regions in both countries, ranging from 5.1 to 11.5% in Austria, and from 3.5 to 9.8% in the Czech Republic, respectively. After a winter with very high losses, both countries experienced very low loss rates of honey bee colonies during the winter of 2015/16. On our poster we will discuss the influence of several risk factors that can be easily observed by beekeepers on winter mortality of honey bee colonies.

Konference COLOSS ve Slovinsku

Lublaň 2015

Winter losses of honey bee colonies and renewal of livestock in Austria and the Czech Republic

Ztráty včelstev a jejich obnova v Rakousku a České republice

Robert Brodschneider, Jiří Danihlík, Radek Kobza , Karl Crailsheim

Zimní úhyny včelstev jsou v Rakousku monitorovány již několik let. Od roku 2007/08 byly získány informace o více než 6600 včelařských provozů s více než 150 000 zimujícími včelstvy. Data jsou sbírána pomocí online dotazníků, emailu, dotazníky jsou inzerovány ve včelařských časopisech. Tištěné dotazníky jsou také distribuovány na včelařských přednáškách a setkáních. V provozu je také stránka věnující se této problematice: www.Bienenstand.at, kde je k dispozici online databáze, díky které si kdokoliv může analyzovat výsledky minulých průzkumů. V České republice jsou letos zimní úhyny monitorovány podruhé. Počet odpovědí vzrostl oproti minulému roku z 556 na 997. V České republice i v Rakousku byly v sezóně 2015/16 zimní ztráty výrazně vyšší v porovnání s rokem 2013/14. V Rakousku byly ztráty u 22882 zimujících včelstev patřících 1259 včelařům 28,4 % (95% konfidenční interval: 27,1-30,0), v České republice u 977 včelařských provozů s 19844 zimujícími včelstvy ztráty činily 19,4 % (95% CI: 17,9-21,0). V obou zemích přispěly k úhynům také problémy s matkami. Mezi oběma zeměmi byly pozorovány rozdíly v úhynech v rámci jednotlivých regionů v rozmezí 22 - 52 % v Rakousku a 11 - 32 % v České republice. V roce 2014, po zimě se srovnatelně nízkými ztrátami v obou zemích, byla provedena navazující studie, která se zabývá obnovou včelstev.

Bylo zjištěno, že počty včelařů, kteří se zabývají či nezabývají chovem matek, jsou podobné v obou sledovaných zemích. V České republice i Rakousku také dávají včelaři přednost při obnově díla doma vytvořeným oddělkům před kupovanými. Hlavním důvodem pro produkci nebo nákup matek či matečníků je nahrazení původní matky nebo rozšíření stavu včelstev. To však nemusí platit po zimě s vysokými ztrátami, protože bude nutná obnova uhynulých včelstev. Je tedy nutné dále pátrat po vztahu mezi ztrátami včelstev v zimním období a obnovou včelstev v létě.


In Austria we have established the monitoring of honey bee colony losses during winter. Since the winter of 2007/2008 we have collected information from more than 6600 beekeeping operations regarding more than 150000 wintered colonies. Data is collected online, per mail and the survey is advertised in a beekeeping journal and at several beekeeper meetings. In particular, we maintain a website dedicated to this: www.Bienenstand.at. There is an online database, where everyone can analyze the results of past investigations. In the Czech Republic, winter losses of honey bee colonies were investigated for the second time this year. The response rate increased from 556 in the first year to 977 in the second year. In both countries, winter loss rate was much higher compared to 2013/14. In Austria, loss rate was 28.4% (95% confidence interval: 27.1-30.0) based on 1259 beekeeping operations wintering 22882 colonies. In the Czech Republic, it was 19.4% (95% CI: 17.9-21.0) based on 977 beekeeping operations wintering 19844 colonies. In both countries, queen problems were included in mortality figures. We found differences in losses between regions in both countries, ranging from 22 to 52 % in Austria, and from 11 to 32 % in the Czech Republic, respectively. In 2014, following a winter with comparably low losses in both countries, we made a follow up study to investigate renewal of livestock. We found that the number of beekeepers that breed queens or do not is quite similar between the two countries. In both countries, new honey bee livestock is rather home-grown than purchased. The main reasons for production or purchase of queens or nuclei are replacement of queens or extending the operation. However, the latter might change after a winter with high losses, were renewal of livestock is needed to compensate winter losses. We will further investigate the interplay of colony losses during winter and livestock production during summer.