Ztráty včelstev 2021/22

Na konci dubna 2022 jsme ukončili sběr dat pro projekt zaměřený na sledování úhynů včelstev a trendů v českém včelařství. V pořadí se jedná o již IX. ročník monitoringu. Letos jsme získali odpovědi od 1154 respondentů, za celou Českou republiku činily ztráty včelstev 8,4 %.

Český COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev je součástí mezinárodní pracovní skupiny zaštítěné asociací COLOSS sídlící ve Švýcarsku. Každé jaro probíhá monitoring dle standardizovaného dotazníku i v dalších evropských i mimoevropských zemích. V ČR se monitoringu věnujeme od jara 2013/14, kdy jsme spustili pilotní studii na konceptu citizen science, tedy občanské vědy. Každá chovatelka či chovatel včel nám může zodpovědět on-line dotazník zaměřující se na ztráty včelstev, jejich ošetřování i průběh snůšek v minulé včelařské sezóně.

V letošním roce sběr dat probíhal od 20. března do konce dubna 2022. Získali jsme odpovědi od celkem 1154 respondentů, kteří včelaří v různých oblastech ČR. Ztráty vyhodnocujeme na základě poměru počtu celkově zazimovaných včelstev a uhynulých včelstev v daném regionu. Dle dotazníkového šetření zazimovali respondenti 20 649 produkčních včelstev, z nichž 1 734 uhynulo. Ztráty tedy činily 8,4 %, což jsou jedny z nejnižších ztrát za dobu monitoringu v ČR. Podobně nízké ztráty produkčních včelstev byly zaznamenány v pilotním ročníku 2013/14 a pak v roce 2015/16. Monitoringu se každoročně účastní relativně stabilní skupina respondentů, tu tvoří přibližně ¾ došlých odpovědí. Komentáře respondentů uvádějí jako příčinu letošních ztrát buď nosematózu, vyhladovění včelstev, nebo zootechnické chyby. Varroóza byla nejspíše minoritní příčinou letošních úhynů, problémy působila jen velmi lokálně.

Dle respondentů monitoringu byly nejvyšší ztráty zaznamenány v Hlavním městě Praha (18,1 %) a dále v Libereckém kraji (16,0 %). Do studie se zapojilo nejvíce chovatelů ze Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, nejméně pak z Karlovarského kraje, kde je také poměrně nízký počet registrovaných včelařů. V meziročním srovnání ztrát včelstev v jednotlivých krajích lze pozorovat střídání "horších a lepších" roků, z čehož vyplývá varování pro nadcházející sezónu, která naváže na relativně "bezúhynový" rok!

Po klidném roce je potřeba se především zaměřit na prevenci a monitoring varroózy, protože v letošním roce hrozí problémy s přemnoženými roztoči. Na problémy je potřeba se připravit zvláště tam, kde včelstva začala brzy plodovat. Jak na monitoring varrózy jsme psali v Moderním včelaři 7/2021, na našem webu jsou dostupné články i k letnímu ošetřování včelstev pomocí kyseliny šťavelové a mravenčí. Jejich použití má specifika, na která je potřeba myslet - bezplodost pro pokap či sublimaci kyselinou šťavelovou nebo vhodné počasí pro odpar kyseliny mravenčí. Detaily jsou ve zmíněných článcích.

Mednou produkci sledujeme v dotazníku nepřímo a to tak, že se ptáme včelařů, jak byli spokojení s medným výnosem. Téměř polovina z nich uvádí, že rok 2021 byl spíše ve znamení nízké či podprůměrné produkce. Ve srovnání s rokem 2020 vzrostl počet chovatelů, kteří měli průměrný až nadprůměrný výnos medu. Na produkci medu se jednoznačně podepsal vývoj počasí v jarních měsících, kdy bylo chladno a deštivo. Mnozí museli svá včelstva dokrmovat v době, kdy obvykle vytáčejí med.

Spokojenost s medným výnosem od roku 2020, kdy se začala v dotazníku sledovat.

Děkujeme všem respondentům, kteří nám zaslali vyplněné dotazníky. Děkujeme včelařským spolkům, jejich organizačním jednotkám i jednotlivcům, kteří nám pomáhají s propagací i šířením výsledků mezi české včelařky a včelaře. V neposlední řadě jsou výsledky inspirací pro další bádání a hledání nových cest pro další rozvoj včelařství u nás.

Podívejte se na videa z přednášek z Olomouckého včelařského semináře na našem Youtube kanálu s názvem COLOSS Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.

Ztráty včelstev v ČR - souhrnné meziroční srovnání

Meziroční porovnání ztrát včelstev za celou ČR vychází ze zpracovaných dotazníků chovatelů včel v ČR. Ztráty včelstev vyčíslujeme tak, že v daném území sečteme všechny odpovědi respondentů, resp. provedeme součet zazimovaných a uhynulých včelstev a pak vypočítáme procenta ztrát.


Ztráty včelstev v jednotlivých krajích ČR

Mapa ztrát včelstev

Mapa vychází ze sesbíraných dotazníků a vztahuje se k poslednímu ročníku COLOSS Monitoringu. Detailní mapa zohledňujíci 2% reprezentativitu v daných regionech je k prohlédnutí zde. Mapa s meziročním porovnáním je pak dostupná na tomto odkazu.

Reprezentativitu počítáme z počtu registrovaných včelstev v ČSCH v daném regionu (tzn. PSČ) a počtu zazimovaných včelstev dle respondentů studie. Lokality, kde máme nízké zastoupení odpovědí, nejsou v této mapě zobrazeny, nicméně i s těmito daty pracujeme v dalších dílčích analýzách trendů, takže nepřijdou v niveč.

Zapojení respondentů v COLOSS Monitoringu

Respondenti, kteří nám poslali vyplněné dotazníky, pocházejí z celé ČR. Velikost kolečka v mapě udává počet získaných dotazníků z daných lokalit. Počty získaných dotazníků korespondují s počtem chovatelů v dané oblasti. Detailní mapu s možností přiblížit si určitou lokalitu najdete zde. Odpovědi jsou agregovány za jednotlivá PSČ, takže konkrétního chovatele není možné z mapy identifikovat.

Respondenti, kteří nám poslali vyplněné dotazníky, pocházejí z celé ČR. Velikost kolečka v mapě udává počet získaných dotazníků z daných lokalit. Počty získaných dotazníků korespondují s počtem chovatelů v dané oblasti. Odpovědi jsou agregovány za jednotlivá PSČ.